FAU

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foresatte som har barn på Midtstuen skole, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som behandler saker på vegne av foreldrerådet.

 

FAUs arbeid

FAU-representantene arbeider i ulike komiteer som har faste ansvarsområder.

FAUs mandat

 • FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.
 • Alle foreldre som har barn i grunnskolen, er medlem av skolens foreldreråd.
 • Foreldrerådet (foreldremøtet) velger et arbeidsutvalg (FAU) som er de foresattes stemme overfor skolen.
 • FAU er et frittstående, partipolitisk uavhengig utvalg.
 • FAU skal blant annet sikre reell medvirkning og innflytelse fra foreldre, og arbeide for at samarbeidet mellom skolene og hjemmet er godt.
 • FAU samarbeider med elevråd, skolens ledelse og ansatte. Midtstuen skoles FAU har også et nært samarbeid med Midtstuen Skoles Venner.

 

Oppgaver og satsningsområder

 • arbeid for et trygt og godt læringsmiljø, trivsel i skolehverdagen og et mobbefritt miljø (egen komité i FAU)
 • arbeid mot rus blant elevene (egen «bry deg»-komité i FAU)
 • kontinuerlig fokus på Midtstuens skoles omdømme (egen komité i FAU)
 • medvirkning til å arrangere jule-/nyttårsball for 10. trinn
 • natteravning (i samarbeid med klassekontaktene i 8. klasse)
 • aktiv deltakelse i andre arrangementer for skolens elever

 

FAUs sammensetning:

 • Det velges én FAU-representant blant foreldrene per klasse.
 • FAU konstituerer seg selv og velger
 • leder - som også er leder av skolens driftsstyre
 • nestleder - som har møterett ved skolens driftsstyremøter
 • I tillegg velges ledere til de forskjellige komiteene, og ansvarlige for andre områder hvor FAU er aktivt.
 • Rektor og/eller assisterende rektor møter til innledningen av FAU-møtene for å redegjøre for status på skolen. Det tas notater fra alle FAU-møter. Referatene distribueres til skolens ledelse og samtlige foreldre ved skolen.

 

FAU-leder skoleåret 2019-2020

Arnstad, Ineke - inekearnstad69@gmail.com

Borch-Nielsen, Nina Caroline Tandberg - caroline@concilii.no

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU