Hovedseksjon

FAU

Eldre lærer hjelper ung gutt.

FAU-leder skoleåret 2023-2024: 

San Miguel, Patricia - MID-FAU-leder@osloskolen.no
Tornes, Lene - lenetornes@gmail.com

FAUs sammensetning:

 • Det velges én FAU-representant blant foreldrene per klasse.
 • FAU velger sine representanter til DS
 • I tillegg velges ledere til de forskjellige komiteene, og ansvarlige for andre områder hvor FAU er aktivt.
 • Rektor og/eller assisterende rektor møter til innledningen av FAU-møtene for å redegjøre for status på skolen. Det tas notater fra alle FAU-møter. Referatene distribueres til skolens ledelse og samtlige foreldre ved skolen.

FAUs arbeid

FAU-representantene arbeider i ulike komiteer som har faste ansvarsområder.

FAUs mandat

 • FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.
 • Alle foreldre som har barn i grunnskolen, er medlem av skolens foreldreråd.
 • Foreldrerådet (foreldremøtet) velger et arbeidsutvalg (FAU) som er de foresattes stemme overfor skolen.
 • FAU er et frittstående, partipolitisk uavhengig utvalg.
 • FAU skal blant annet sikre reell medvirkning og innflytelse fra foreldre, og arbeide for at samarbeidet mellom skolene og hjemmet er godt.
 • FAU samarbeider med elevråd, skolens ledelse og ansatte.
 • Midtstuen Skoles Venner er en del av FAU


Oppgaver og satsningsområder

 • arbeid for et trygt og godt læringsmiljø, trivsel i skolehverdagen og et mobbefritt miljø (egen komité i FAU)
 • arbeid mot rus blant elevene (egen «bry deg»-komité i FAU)
 • kontinuerlig fokus på Midtstuens skoles omdømme (egen komité i FAU)
 • medvirkning til å arrangere jule-/nyttårsball for 10. trinn
 • natteravning (i samarbeid med klassekontaktene i 8. klasse)
 • aktiv deltakelse i andre arrangementer for skolens elever

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU