Hovedseksjon

Inntaksområde og søke skoleplass på Midtstuen skole

 

Skolebytte

Her finner du søknadsskjemaet for skolebytte til Midtstuen skole.

 

Hvis skolen ikke har ledig kapasitet til å ta inn samtlige som søker skolebytte, skal det legges vekt på følgende forhold ved rangering av søkere:

 • bostedets nærhet til skolen
 • søsken ved skolen
 • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
 • sosiale og/eller medisinske forhold
 • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset barnets behov enn
  innskrivningsskolen
 • praktiske hensyn; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage m.m.

 

Frister for hovedinntak av 8. årstrinn

 • 5. januar: Barneskolen overfører elever til ungdomskolene
 • 15. mars: Frist for foresatte å melde nye opplysninger, registrere flytting og sende inn dokumentasjon til barneskolen
 • 15. mars til 3.april: ungdomsskolen fatter og sender ut vedtak om nærskole
 • 15. mars : Søknadsfrist for skolebytte
  • Skolen skal ajourføre oversikt over mottatte søknader, dokumentasjon og opplysninger.
  • Foresatte må sende inn søknad, dokumentasjon og opplysninger slik at skolen har mottatt det innen denne dato.
  • Alt skolen har mottatt innen denne fristen, skal legges til grunn i saksbehandlingen.
 • 26. april Alle søknader om skolebytte mottatt innen 15. mars skal være besvart innen 26. april. Etter dette behandler dere søknader fortløpende.

Klassesammensetning

For å sikre en så trygg og god overgang som mulig, samarbeider vi tett med barneskolene som sogner til oss. Et viktig tiltak i overgangen mellom barneskole og ungdomsskole er å opprette trygghetsgrupper. Disse gruppene settes sammen av barneskolen, og består av 3-5 elever som kjenner hverandre fra før. Det kan være elever av ulike kjønn, og på kryss og tvers av klasser. Elevene får ikke ønske hvem de skal komme på gruppe med. Når sommerferien nærmer seg, møtes avgiverskolene og rådgiver ved Midtstuen for å sette sammen klasser, med disse trygghetsgruppene som en ledertråd. 

Elevene vil bli invitert til å møte sin klasse uke før sommerferien, også langt som det lar seg gjøre, sin nye kontaktlærer. Klasselister vil bli delt ut første skoledag. 

Akkurat hvordan møtet med den nye klassen blir, vil vi komme nærmere tilbake til. 

Inntaksområde

Det er ikke faste skolekretser, men veiledende inntaksområder (skolegrenser) for alle ordinære grunnskoler i Oslo.

steg 1: Se hvilken skole barnet ditt tilhører ut i fra adressen

steg 2: Se hvilken skoletilhørighet på ungdomstrinnet 

 

Lurer du på noe rundt skolebytte?

Prat med vår rådgiver/sosiallærer: Marianne Tjøstheim - marianne.tjøstheim@osloskolen.no

 

For mer informasjon om hvilke elever på Slemdal skole som tilhører Midtstuen skole og Ris skole 

Rundskriv for vedtak om skolebytte

Rundksriv for vedtak om nærskole

For mer informasjon om skolebytte i grunnskolen