Helsesøster

helsesøster tegn

Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet for skolehelsetjenesten er å fremme skoleelevens fysiske og psykiske helse. Helsesøster kan bl.a. bistå i å kontakte bydelspysykolog. Videre oppfordrer helsesøster elever og foresatte til å ta kontakt ved spørsmål eller behov.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

 

Smittevern

Formål:

 • Sikre at skolene planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

Arbeidsgivers plikter:

 • Sørge for at skolen har nødvendige rutiner og utstyr for å forebygge smittefare/hindre spredning, og at rutinene og utstyret er kjent for de ansatte
 • Kunne dokumentere at ansatte som kommer fra land, eller har oppholdt seg mer enn tre måneder i land, med høy forekomst av turberkulose har gjennomført turberkulosekontroll
 • Ansvar for å melde i fra til smittevernmyndighetene i Oslo (Helse- og velferdsetaten) ved utbrudd eller fare for utbrudd av smittsomme sykdommer

Arbeidstakers plikter:

 • Sørge for å følge opp de rutiner som skolen har vedtatt for å forebygge smittefare/hindre spreding, og sørge for god håndhygiene i forbindelse med måltider og toalettbesøk
 • Foresattes plikter:
 • Sørge for å holde barn med smittsomme sykdommer borte fra skolen inntil de ikke lenger er smittebærere. Lege konsulteres dersom det hersker tvil
 • Informere skolen og skolehelsetjenesten ved tilfeller av spesielt smittsomme sykdommer
 • Ved medisinsk mistanke om at barnet/eleven er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose er det plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse

Elevenes plikter:

 • Sørge for å følge de rutiner som skolen har vedtatt for å forebygge smittefare / hindre spredning
 • Elever som skal ut i praksis/lære i helse og omsorgstjenesten eller barneomsorg og som har økt risiko for tuberkulosesmitte eller være bærer av MRSA-bakterien har et særlig ansvar for å følge rutiner knyttet til forebygging og forhåndsundersøkelse
 • Elevene skal også sørge for god håndhygiene i forbindelse med måltider og toalettbesøk
 • Aktivitet:
 • Sørge for at alle elever og foresatte får den informasjonen som er nødvendig for forebygge smittefare/hindre spredning
 • Ved melding eller mistanke om smittsomme sykdommer hos ansatte eller elever skal smittevernmyndighetene i Oslo kontaktes for rådføring
 • Informere elever og foresatte skriftlig om nødvendig for å forebygge/utrydde smittetilfeller som oppstår
 • Sørge for at skolen legger til rette for god håndhygiene i forbindelse med måltider og toalettbesøk. Gode sanitære forhold er derfor viktig
 • Sørge for at skolen legger til rette for et godt og kontinuerlig tilfredsstillende renhold som forebygger spredning av smitte
 • Sørge for at skolen legger til rette for en tilfredsstillende avfallshåndtering
 • Sørge for at skolen har nødvendige tiltak for å forebygge forekomst av skadedyr, og iverksetter nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomsten tilsier det

Kontakt helsesøster

Helsesøster er tilstede:

 • Mandager kl. 08.30 - 14.30
 • Onsdager kl. 08.30 - 11.30
 • Torsdager kl. 08.30 - 14.30

 Kontakt informasjon:

 • SMS:
 • e-post
Drawing of a city