Hovedseksjon

Samisk

Undervisning i samisk

Samiske elevers rett til samisk opplæring - grunnskole og videregående opplæring
 
 

Rett til opplæring i samisk

Samiske barn (barn av forelder/foreldre som står i eller har rett til å stå i samemanntallet) har en lovfestet rett til å få opplæring i samisk, selv om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet. Denne rettigheten gjelder både i grunnskolen og på videregående skole. Det er valgfritt hvilket samisk språk barna skal lære, men rettigheten er begrenset til ett språk.

Den samiske opplæringen tilbys enten som førstespråk eller andrespråk. Samisk som andrespråk har ulike kompetansenivå. Fordelen med dette er at alle barn som ønsker å lære samisk kan få mulighet til det, uansett hvor gamle de er eller når de ønsker å starte opplæringen i samisk. På barneskolen er det foreldre/foresatte som avgjør om barna skal lære seg samisk, mens det er ungdommen selv som bestemmer dette fra og med 8. trinn.

Oslo kommune ønsker at så mange barn som mulig starter sin opplæring i samisk på 1. trinn, men det er også viktig å vite at det går an å ha sitt første år med samisk ved oppstart på videregående skole.

Barn som allerede snakker samisk når de begynner på skolen, kan velge å ha samisk som sitt førstespråk og norsk som andrespråk. De kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk, noe som betyr at de vil få flere timer med undervisning enn andre elever.

Kompetansenivå

Barn som ikke bruker samisk som morsmål, starter med samisk som andrespråk på skolen. De foresatte kan da velge mellom samisk 2 eller samisk 3. Samisk 2 vil gi størst språkkompetanse. Samisk 3 kan passe for elever som trenger mer tid eller starter med samisk opplæring senere i utdanningsløpet, f.eks. mot slutten av barneskolen eller ved oppstart på ungdomsskolen. Ungdommer som ikke har hatt samisk i grunnskolen, men som ønsker å lære seg samisk på videregående, velger samisk 4. Hvilken type samisk opplæring som velges, har sammenheng med språkkompetansen som blir oppnådd, se illustrasjon: 

 

Tegnings om viser oppnådd kompetansenivå i samisk.

 

Barn/ungdom som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, er fritatt for fremmedspråk/språklig fordypning, men har rett til å velge dette dersom de ønsker det. De kan også få fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Rett til opplæring på samisk – samisk gruppe/klasse

Dersom det er ti elever eller mer i Osloskolen som ønsker all sin undervisning på samisk, har de rett til å få dette tilbudet fra kommunen. Et slikt tilbud vil da bety at elevene vil gå i en aldersblandet klasse/gruppe og få all sin undervisning etter samisk læreplan, Læreplanverket for Kunnskapsløftet – samisk. Avgjørelsen om et slik tilbud skal i tas hvert år i mai/juni av Oslo kommune.

Samisk opplæring i Osloskolen

Antallet elever som får opplæring i samisk i Osloskolen kan variere fra år til år. For skoleåret 2019/2020 er det nesten 50 elever som benytter seg av retten til å få dette. Oslo kommune dekker utgiftene til opplæringen. Språksamlinger for elever som får opplæring i lulesamisk eller sørsamisk, og hospitering for elever som får fjernundervisning i nordsamisk, er derfor gratis dersom dette er en del av deres opplæringstilbud.

Nordsamisk

Dette er det språket som flest samiske elever i Osloskolen velger. Opplæringen tilbys primært av samiske lærere på Kampen skole, som førstespråk eller andrespråk. Elever i videregående skole får vanligvis opplæring i samisk som fjernundervisning.

Sørsamisk og lulesamisk

Elever som ønsker opplæring i ett av disse to språkene, mottar dette som fjernundervisning. For inneværende skoleår har ikke Osloskolen elever som har ønsket seg opplæring i sørsamisk.

Skyss til og fra samiskopplæringen

Oslo kommune har laget egne regler for skyss. Elever i grunnskolen som får opplæring i samisk, har rett til gratis skyss dersom avstanden mellom nærskolen og skolen der opplæringen i samisk foregår, er mer enn 1 kilometer. Tilbudet gis fortrinnsvis som kollektivtransport, men drosje skal vurderes dersom eleven for eksempel mister for mye av annen opplæringstid grunnet lang reisevei, har farlig reisevei eller annet. Det er elevenes nærskoler som fatter vedtak om og finansierer skyss til samisk opplæringen.

Mer informasjon

Dersom du har spørsmål om opplæring i/på samisk, kontakt Kampen skole, telefon 23 06 01 70 eller send e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no